Ý kiến của UBND tỉnh về đề nghị của Hiệp hội DN tỉnh

Ngày 7/6/2021, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản số 1771/UBND-NLN, V/v đề nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 03/TTr-HH ngày 01/6/2021. Cụ thể như sau: