V/v tổ chức Công bố chỉ số PCI tỉnh năm 2017 và CT “Cà phê Doanh nhân” kỳ T3-2018

Ngày 19-3-2018, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực đã ký ban hành văn bản số 661/UBND-TH, Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh và Hiệp hội DN tỉnh, V/v tổ chức Công bố chỉ số PCI tỉnh Tuyên Quang năm 2017 và Chương trình “Cà phê Doanh nhân” kỳ tháng 3-2018. Toàn văn như sau:

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các Hội DN huyện, thành phố; các Chi hội DN thuộc Hội DN TP Tuyên Quang khẩn trương tổng hợp danh sách hội viên dự; các ý kiến, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình SXKD đầu năm 2018, gửi Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh tổng hợp, trình Thường trực Hiệp hội DN tỉnh báo cáo cấp, ngành chức năng đối thoại và xem xét giải đáp, giải quyết ngay tại Chương trình “Cà phê Doanh nhân” kỳ tháng 3-2018 này.