Về việc tham gia ý kiến dự thảo Bộ Chỉ số DCI năm 2020

Ngày 16/9/2020, thay mặt lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Văn Minh đã ký ban hành Công văn số 53/CV-HH, V/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ Chỉ số DCI năm 2020. Đến ngày 29/9/2020, Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh nhận tiếp được 03 văn bản góp ý của 03 sở, ngành chức năng. Toàn văn như sau: