Về Chương trình học bổng Nhật Bản IATSS FORUM 2020