Vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2018

* Hưởng ứng Chương trình vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang. Ngày 23-4-2018, thay mặt lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập đã ký ban hành văn bản số 61/CV-HH, Kính gửi các Hội viên Hiệp hội DN tỉnh; Các Chủ tịch Hội DN huyện, thành phố; Các Chi hội trưởng DN trực thuộc Hội DN thành phố Tuyên Quang, V/v ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2018. Cụ thể như sau: