V/v triển khai thực hiện Văn bản số 1590/TTg-DMDN ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/11/2021, UBND tỉnh có văn bản số 4612/UBND-THVX- Kính gửi các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường,Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh – V/v triển khai thực hiện Văn bản số 1590/TTg-DMDN ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh…

File văn bản gốc đính kèm:

1. VB 4612 UBND;

2. VB kem 4612