V/v mời dự Hội nghị Giao thương kết nối cung-cầu hàng hóa giữa TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2020

Ngày 10/11, thay mặt lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập đã ký ban hành Công văn số 66/CV-HH, V/v mời dự Hội nghị Giao thương kết nối cung – cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2020. Toàn văn như sau: