V/v lựa chọn cá nhân để xét tặng danh hiệu Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2020 – Cúp Bông Hồng Vàng

Ngày 05/5/2021, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tạ Văn Dũng đã ký ban hành văn bản số 1257/UBND-NC, V/v lựa chọn cá nhân để xét tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2020” – Cúp Bông Hồng Vàng. Cụ thể như sau: