V/v kiểm soát, quản lý chặt chẽ người về tỉnh từ vùng có dịch Covid-19

Ngày 19/7/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 2420/UBND-KGVX về việc kiểm soát, quản lý chặt chẽ người về tỉnh từ vùng có dịch Covid – 19. Cụ thể như sau: