V/v Hưởng ứng tham dự phiên giao dịch việc làm huyện Chiêm Hóa năm 2021

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên tuyên truyền, phổ biến văn bản này của Sở LĐTB&XH. Đồng thời căn cứ nhu cầu của đơn vị đăng ký Hưởng ứng tham dự phiên giao dịch việc làm huyện Chiêm Hóa năm 2021” theo thời gian và nội dung hướng dẫn. Xin cảm ơn.