V/v đôn đốc thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ

Ngày 02/6/2021, Sở Tài nguyên & MT có văn bản số 727/STNMT-KS, V/v đôn đốc thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ. Cụ thể như sau: