V/v đề xuất đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022

Mẫu phiếu: 01

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 201….    1. Tên đề tài:

 1. Tên và địa chỉ của tổ chức hoặc cá nhân đề xuất:
 2. Tính cấp thiết của đề tài:
 3. Mục tiêu của đề tài:
 4. Nội dung, quy mô chủ yếu của đề tài:
 5. Dự kiến sản phẩm của đề tài:
 6. Khả năng và địa chỉ ứng dụng:
 7. Thời gian thực hiện: ……. tháng (từ……./…….đến……..).
 8. Dự kiến kinh phí thực hiện đề tài:

Trong đó:  Nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách:

Nguồn khác: (Ghi rõ nguồn nào: Vốn tự có, vốn vay, vốn hợp tác…)

                                                               Tổ chức/cá nhân đề xuất

(Họ tên và chữ ký; đóng dấu đối với trường hợp

đề xuất của tổ chức)

Ghi chú:

 1. Nếu tổ chức/cá nhân đề xuất, thì ghi đầy đủ chi tiết các thông tin trên, lưu ý nêu rõ tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, sản phẩm của đề tài đề xuất (trình bày tối thiểu 2-3 trang đánh máy khổ A4).
 2. Nếu tổ chức cá nhân đặt hàng nghiên cứu, có thể nêu chi tiết theo các thông tin trên hoặc nêu tóm tắt vấn đề đặt hàng nghiên cứu về: Tên, mục tiêu, sản phẩm cần đạt, thời gian thực hịên.

Mẫu phiếu: 02

PHIẾU ĐỀ XUẤT

DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CẤP TỈNH NĂM 201….

 1. Tên Dự án:
 2. Tên và địa chỉ của tổ chức hoặc cá nhân đề xuất:
 3. Xuất xứ của Dự án: Nêu rõ một trong các nguồn sau:

– Kết quả đã được đánh giá nghiệm thu của Đề tài KHCN cấp …

– Sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học được giải thưởng KHCN.

– Kết quả KHCN từ nước ngoài (tên nước, tên cơ quan, tổ chức KHCN giám định, áp dụng, thông lệ quốc tế khi áp dụng kết quả này).

 1. Giải trình về tính cần thiết (sự phối hợp với hướng công nghệ ưu tiên, tạo ra công nghệ và sản phẩm chuyển giao được cho sản xuất, ý nghĩa xã hội của dự án)
 2. Mục tiêu dự án:
 3. Nội dung, quy mô chủ yếu của dự án:
 4. Sản phẩm và chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu:
 5. Thị trường tiêu thụ sản phẩm và địa chỉ áp dụng:
 6. Thời gian thực hiện:……. tháng (từ……./…….đến……..).
 7. Nhu cầu kinh phí để thực hiện

Tổng số:                  triệu đồng, trong đó:

– Kinh phí của tổ chức chủ trì thực hiện dự án:                     triệu đồng

– Hỗ trợ từ ngân sách :                                                            triệu đồng

Tổ chức/cá nhân đề xuất dự án

(Họ tên và chữ ký; đóng dấu)

đối với trường hợp đề xuất của tổ chức)

Ghi chú:

 1. Nếu tổ chức/cá nhân đề xuất, thì ghi đầy đủ chi tiết các thông tin trên, lưu ý nêu rõ tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, sản phẩm và thị trường tiêu thụ của dự án đề xuất (trình bày tối thiểu 2-3 trang đánh máy khổ A4).

2. Nếu tổ chức cá nhân đặt hàng nghiên cứu, có thể nêu chi tiết theo các thông tin trên hoặc nêu tóm tắt vấn đề đặt hàng nghiên cứu về: Tên, mục tiêu, sản phẩm cần đạt, thời gian thực hịên dự án.

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên tuyên truyền, phổ biến văn bản này của Sở KH&CN. Các DN căn cứ điều kiện SXKD của đơn vị, nghiên cứu đề xuất đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022 theo phiếu đề xuất và địa chỉ hướng dẫn. Xin cảm ơn.