V/v đề nghị phản ảnh, tập hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp

Ngày 10/01/2022, thay mặt Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Hữu Thập đã ký ban hành văn bản số 04/CV-HH- V/v đề nghị phản ảnh, tập hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp để đối thoại tại hội nghị công bố Chỉ số DDCI 2021, dự kiến tiến hành vào ngày 22/01/2022. Cụ thể như sau:File văn bản gốc đính kèm: CV 04 HH

* Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên tuyên truyển, phổ biến văn bản này của Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Hữu Thập. Căn cứ nội dung văn bản, các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các đ/c Chi hội trưởng chi hội DN thuộc Hội DN TP Tuyên Quang, tập hợp những khó khăn,vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp gửi Văn phòng Hiệp hội tổng hợp b/c theo địa chỉ và thời gian hướng dẫn (mục bôi đỏ). Xin cảm ơn.