V/v đề nghị các DN, HTX, hộ kinh doanh có ý kiến, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc để lãnh đạo tỉnh xem xét giải quyết

* Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP, các DN thành viên nghiên cứu, quán triệt văn bản này của thường trực Hiệp hội DN tỉnh. Đồng thời có ý kiến, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc gửi Văn phòng tổng hợp báo cáo lãnh đạo Hiệp hội để UBND tỉnh xem xét, giải quyết tại Chương trình Cà phê Doanh nhân kỳ tháng 4/2021. Xin cảm ơn.