V/v đẩy mạnh thực hiện CCHC, cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh Tuyên Quang

Ngày 31/7/2020, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đã ký ban hành văn bản số 2375/UBND-NC, V/v đẩy mạnh thực hiện CCHC, cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh Tuyên Quang. Toàn văn như sau: