V/v đăng ký tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị cảm tình đảng

File văn bản gốc đính kèm:

CV 03 HH

* Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên tuyên truyển, phổ biến văn bản này của Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Hữu Thập. Căn cứ nội dung văn bản, các DN thành viên lập danh sách đăng ký tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị cảm tình đảng (tại mẫu biểu) gửi Văn phòng Hiệp hội để tổng hợp b/c theo địa chỉ và thời gian hướng dẫn (mục bôi đỏ). Xin cảm ơn.