V/v áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép” trên địa bàn tỉnh

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên quán triệt và phổ biến văn bản này của UBND tỉnh. Nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép” tại địa phương, đơn vị mình.