Bùi Ngọc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ

 

Bùi Ngọc Văn Công ty TNHH 27-7 Chủ tịch HĐ thành viên Ủy viên Ban Thường vụ 0913238971 buingocvan2011@gmail.com