UBND TP Tuyên Quang trả lời đơn đề nghị của Hiệp hội DN tỉnh