UBND tỉnh chỉ đạo xem xét đề xuất giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành

Ngày 02/4/2021, thừa lệnh Chủ tịch, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tạ Văn Dũng đã ký ban hành văn bản số 862/UBND-TH, V/v xem xét đề xuất giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành. Cụ thể như sau:* Trước đó, ngày 30/3/2021, Sở Kế hoạch & Đầu tư có văn bản số 431/SKH-ĐKKD, Kính gửi UBND tỉnh Tuyên Quang, V/v báo cáo, đề xuất giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành. Cụ thể như sau: