Trao đổi v/v kiểm phiếu và tổng hợp kết quả khảo sát DCI năm 2018