Tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/11/2021, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản số 75/BC-VP- Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/10/2021 đến ngày 15/11/2021. Cụ thể như sau: File văn bản gốc đính kèm:

75 BC UBND