Tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của DN

Ngày 04-4-2018, thay mặt lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư, Phó Giám đốc Triệu Quang Huy đã ký ban hành văn bản số 111/BC-SKH, Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của DN từ các kỳ gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với DN. Cụ thể như sau: