Thư cảm ơn Viettel Tuyên Quang và Vinaphone Tuyên Quang của Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập

Ngày 15/01/2021, thay mặt thường trực Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập đã có Thư cảm ơn Viettel Tuyên Quang và Vinaphone Tuyên Quang. Toàn văn như sau: