Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Xây dựng

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; lãnh đạo các Chi hội DNTP Tuyên Quang; các DN thành viên Hiệp hội phổ biến văn bản trên và đăng ký tham dự theo nhu cầu. Gửi Hồ sơ về Trường Đại học Tân Trào theo thông báo và địa chỉ trên. Đồng thời gửi danh sách đăng ký dự học về Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh tổng hợp theo quy định.