Thông báo triển khai Quỹ tài trợ cạnh tranh doanh nghiệp (CBG)

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Quỹ Tài trợ cạnh tranh doanh nghiệp thuộc dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

Tải công văn tại đây:Công Văn