Thông báo Kết luận họp thường trực Hiệp hội kỳ tháng 3.2019