Sở Tài nguyên & Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp