Quyết định về công tác t/c cán bộ đối với Hội DN huyện Na Hang, Lâm Bình