QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TVPL & HTDN TUYÊN QUANG

Ngày 05/10/2018, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập đã ký văn bản số 16A/QĐ-HH, Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và Hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm TVPT & HTDN), thuộc Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang. Toàn văn như sau: