Mời góp ý dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật dân sự về giao dịch đảm bảo

Công văn số 122/CV-HH Mời góp ý dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật dân sự về giao dịch bảo đảm

Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành bộ luật dân sự về giao dịch đảm bảo

Tờ trình Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật dân sự về giao dịch đảm bảo