Kỳ 2 Thực hiện Nghị định 23 về quản lý cát sỏi lòng sông: Các địa phương vào cuộc

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý cát,sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, có nhiều quy định mới nhằm siết lại hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép, gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống.

https://video.baotainguyenmoitruong.vn/ky-2-thuc-hien-nghi-dinh-23-ve-quan-ly-cat-soi-long-song-cac-dia-phuong-vao-cuoc-q6d4wj67.html