Khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp và các khóa học khác

Để giúp các cán bộ đang làm công tác tài chính kế toán trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, nâng cao trình độ quản lý tài chính, cập nhật các văn bản chế độ mới, chuẩn hóa điều kiện, tiêu chuẩn chức danh kế toán trưởng. Học viện tài chính kính đề nghị Quý lãnh đạo đơn vị: Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ, liên hiệp các hợp tác xã tổ chức liên kết đào tạo, cử cán bộ tham dự các Khóa học bồi dưỡng và cấp chứng chỉ “Kế toán trưởng doanh nghiệp”.

Chi tiết tải tại đây