Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo kết quả hoạt động năm 2017

Chiều ngày 24/1, UBND tỉnh Tuyên Quang, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ hoạt động năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Năm 2017, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã bám sát định hướng hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung uơng. Kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là việc triển khai thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021. Trong năm đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 260 lượt báo cáo viên cấp tỉnh, trên 13.000 lượt cho các báo cáo viên cấp huyện, thành phố và cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Hội đồng cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phát hiện và nhân rộng các mô hình điểm, cách làm có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 -2021.

                                                                      Dương Thủy – Đỗ Dương

(Tuyenquangtv.vn/tin-tuc/130/GLM6172486/TTV-Hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-nam-2017.html)