Hiệp hội DN tỉnh Vĩnh Phúc mời tham dự Hội nghị kết nối cung cầu DN hội viên 8 tỉnh

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên tuyên truyền, phổ biến văn bản này của Hiệp hội DN tỉnh Vĩnh Phúc. Các DN hội viên căn cứ điều kiện SXKD của đơn vị mình, đăng ký tham dự Hội nghị kết nối cung cầu DN hội viên 8 tỉnh theo mẫu và thời gian, địa chỉ hướng dẫn. Xin cảm ơn!