Hiệp hội DN tỉnh kêu gọi các hội viên Hưởng ứng chung sức tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Hải Dương

Chiều ngày 04/03/2021, thay mặt lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập đã ký ban hành Công văn số 21/CV-HH, Kính gửi các hội viên Hiệp hội DN tỉnh “ Hưởng ứng chung sức tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Hải Dương. Toàn văn như sau: