Hà Minh Kiên, Ủy viên BCH

 

4/11/1974 Nam Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Hà Tuyên KD- Dịch vụ Xã Đội Cấn TP Tuyên Quang 0989122962 haminhkienhl@gmail.com