Trả lời ý kiến, kiến nghị của DN tại Chương trình Cà phê Doanh nhân kỳ T4-2018