Doanh nghiệp tư nhân Huy Linh

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Sơn, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương

Giám đốc: Ông Lê Kim Anh

Sinh ngày: 30/7/1972

SĐT: 0915096904

Địa chỉ email: huylinhtq2017@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính: SXKD-DV