Đề xuất nội dung KH thực hiện CT hành động cắt giảm chi phí cho DN