Công ty TNHH Anh Ph­ương

Địa chỉ: Tổ Phố mới 1 – Vĩnh Lộc – Chiêm Hóa – Tuyên Quang

Điện thoại thường trực :

Anh Phuong

Giám đốc: Ông  Nguyễn Mạnh Chung

Sinh ngày:  20/10/1957

SĐT: 0912.531.758

Địa chỉ email: nguyenmanhchung1957@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính : Xây dựng