CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 232

 

Công ty C phn Đường b 232 tin thân là Xí nghip đường b 232  trc thuc Cc đường b VN – B GTVT được thành lp ngày 01/10/1988 vi nhim v qun lý duy tu bo dưỡng tuyến Quc l 2 qua đa phn 2 tnh Tuyên Quang , Hà Giang và Quc l 70 đon thuc đa phn tnh Phú th vi tng chiu dài 230km. Sau nhiu ln đi tên, thay đi ch s hu k t tháng 12/2014  Nhà nước đã thoái hết 100% vn ch s hu ti Công ty và chính thc tr thành Công ty CP đường b 232 100% vn tư nhân.

Đa ch : Thôn An hoà 2  An Tường – Thành ph Tuyên Quang – Tnh Tuyên Quang

Vn điu l : 18.000.000.000 VND 

Đin thoi thường trc : Phòng hành chính : 0273.872.328, FAX : 0273.872.726

Hp thư đin t : congty232tq@gmail.com

Ch tch HĐQT kiêm giám đc : Ông Nguyn Ngc Phm ;    Sinh ngày 27-11-1967 ;  K sư cu đường b

SĐT: 0915.414.569

Ngành ngh  kinh doanh chính : Xây dng, sa cha bo trì công trình giao thông, sn xut đá xây dng.

Lc lượng lao đng : 135 lao đng trong đó trình đ Đi hc : 30 người.

Năng lc máy móc thiết b : 2 Trm trn BTN nóng 60T/h và 104T/h. 2 dây chuyn sn xut đá xây dng, 2 dây chuyn ri BTN átphal và hơn 20 thiết b máy xúc, i, máy lu, ô tô….

M đá Thái sơn- Huyn Hàm Yên công sut 5 vn m3/năm, thi gian cp phép 30 năm đến năm 2045.

Phm vi hot đng : Công ty đã tham gia thi công nhiu công trình ti các tnh Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bng, Bc Kn, Thái Nguyên.

Công ty rt Hân hnh được liên danh liên kết cùng các Doanh nghip trong Hip Hi DNNVV Tuyên Quang đ thc hin các d án trong và ngoài tnh.