Nguyễn Hữu Thập

  Công ty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh 0982318888 fomicothaptq@gmail.com

Hoàng Quang Trung

  Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trung Thành Giám đốc Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DN tỉnh 0913250252 trungthanhtqcompany@yahoo.com.vn

Phạm Quang Hiệp

  Công ty TNHH Hiệp Phú Giám đốc Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh   0913250236   phamquanghieptq@gmail.com

Vi Thế Mạnh

  Công ty TNHH Linh Lực   Giám đốc Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh 0989873888 hondalinhluc@gmail.com

Nguyễn Văn Minh

  Văn phòng Hiệp hội Chuyên trách Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội DN tỉnh 0913250095 minhtq1955@gmail.com  

Nguyễn Hữu Thập

  Công ty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh 0982318888 fomicothaptq@gmail.com

Hoàng Quang Trung

  Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trung Thành Giám đốc Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DN tỉnh 0913250252 trungthanhtqcompany@yahoo.com.vn

Phạm Quang Hiệp

  Công ty TNHH Hiệp Phú Giám đốc Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh   0913250236   phamquanghieptq@gmail.com

Hoàng Ngọc Thanh

  Công ty Bảo Việt TQuang Giám đốc   Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh 0888226789 thanhtq1971@gmail.com

Nguyễn Văn Minh

  Văn phòng Hiệp hội Chuyên trách Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội DN tỉnh 0913250095 minhtq1955@gmail.com  

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM