Tổng hợp điểm khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh dọc của trung...

1. Bảo hiểm xã hội 2. Cục thuế tỉnh 3. Công ty Điện lực Tuyên Quang 4. Ngân hàng nhà nước chi nhánh Tuyên Quang 5.Kho bạc...

Tổng hợp điểm khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh các sở,ban,ngành là...

1. Sở Lao động, thương binh và xã hội 2. Sở tư pháp 3. Sở thông tin và truyền thông 4.Sở kế hoạch đầu tư 5. Sở...

Tổng hợp điểm khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành...

1. Huyện Hàm Yên 2. Huyện Chiêm Hóa 3. Huyện Na Hang 4. Huyện Sơn Dương 5. Huyện Lâm Bình 6. Thành phố Tuyên Quang 7. Huyện Yên Sơn  

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM