Cao Trung Mai

17/3/1968  Nam Cty TNHHMTV Thương mại và XD Hoa Mai Quyết Tiến, TT SD, SD 826819888