Bộ LĐTB&XH, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Hướng dẫn tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Ngày 14/7/2021, Bộ LĐTB&XH, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký liên tịch văn bản số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM, Hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; đảm bảo nguyên tắc chỉ được tổ chức sản xuất, kinh doanh khi doanh nghiệp và người lao động thực sự an toàn. Cụ thể như sau: