Biên bản làm việc về việc giải quyết khó khăn cho Doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV VLXD Thanh Hải (tại UBND xã Thiện Kế – Sơn Dương – Tuyên Quang)