Báo cáo tình hình SXKD của DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19