UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố; Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn; Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục và Văn bản số 6707/BNN-TCTL ngày 28/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện cấp nước an toàn nông thôn theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tổ chức rà soát, kiểm tra việc giao vùng cấp nước, ký kết thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với đơn vị được giao vùng cấp nước; việc thực hiện hợp đồng cấp nước giữa doanh nghiệp cấp nước bán buôn, bán lẻ; thủ tục đấu nối, cung cấp nước sạch tại các khu đô thị mới, khu dân cư bảo đảm thuận lợi cho người dân, cung cấp nước sạch đầy đủ, liên tục; rà soát công trình cấp nước riêng tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, chủ trương hạn chế khai thác, sử dụng nước ngầm và ưu tiên sử dụng nước từ hệ thống cấp nước sạch.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn, quản lý rủi ro; xây dựng quy trình và tổ chức diễn tập nhằm sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các sự cố, thảm họa gây ô nhiễm nguồn nước và mất an ninh, an toàn cấp nước. Xây dựng và ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể về thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án cấp nước trong quy hoạch tỉnh (lưu ý: Giải pháp dự phòng nguồn nước, kết nối các vùng phục vụ cấp nước với các nhà máy nước; bố trí quỹ đất cho hồ sơ lắng và bể dự trữ nước trên hệ thống cấp nước); xây dựng quy chế phối hợp các sở, ngành, địa phương về công tác bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, quản lý rủi ro và giải pháp khắc phục sự cố trong quá trình sản xuất, cung cấp nước sạch. Kiện toàn Ban chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tổ chức lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước sạch và xả nước thải không đảm bảo quy định vào nguồn nước.

Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt phù hợp quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT. Rà soát, đầu tư nâng cao năng lực phòng xét nghiệm ngoại kiểmchất lượng nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình Quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 244/QĐ-TCTL-NN ngày 06/6/2019 của Tổng cục Thủy lợi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực và kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực xã hội, lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp, vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ưu tiên đầu tư cho hệ thống sản xuất, cung cấp nước sạch bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị được giao quản lý, khai thác, cung cấp nước sạch tổ chức rà soát, lắp đặt thiết bị quan trắc trực tuyến chất lượng nước và chỉ số số cấp nước đối với các hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh và kết nối với cổng thông tin giám sát của Bộ Xây dựng. Tích cực đổi mới mô hình, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong quản lý, vận hành, giám sát hệ thống sản xuất, cung cấp nước sạch đảm bảo chất lượng, an toàn, giảm tỷ lệ thất thoát nước và kịp thời ứng phó, xử lý sự cố.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước và sử dụng tiết kiệm nước sạch.

Đỗ Hùng

(Theo https://tuyenquang.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=16998&l=Tintuc)