V/v đăng ký tham gia hội chợ Thương mại – Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Ngày 26/10/2020, thay mặt thường trực Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập đã ký Công văn số 64/CV-HH, V/v mời các DN thành viên đăng ký tham gia hội chợ Thương mại – Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Toàn văn như sau: